Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 
Новини / Актуално

• Изпращане на абитуриенти Випуск 2018г.
• Гордеем се с нашите възпитаници, наградени от кмета на Община град Генерал Тошево - г-н Валентин Димитров, по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Учениците, завоювали призови места на Национални олимпиади, състезания
• Победители в XXII Национално ученическо състезание по счетоводство на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
• НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
• АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
• ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ
• Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците
• 24 май - Ден на славянската писменост и култура
• Избираш професия - избираш бъдеще!
• 21-во Национално състезание по счетоводство
• Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие
• План - прием 2017/2018 година
• Оперативна програма "Региони в Растеж" 2014-2020 г.
• НовиниОперативна програма "Региони в Растеж" 2014-2020 г.

 СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.


На 09,11,2016г. Министерство на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж"2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0001-C01 "Модернизация на образователната инфраструктура в Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински" - гр. Генерал Тошево".

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. (ОПРР), съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 " Подкрепа за професионалните училища в Република България".

Целта на МОН чрез настоящия проект е да се инвестира в цялостно обновяване на училищтната инфраструктура в Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински" - гр. Генерал Тошево, което да доведе до подобряването на условията за провеждане на учебния процес.

Основни дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителна и ВиК инсталации, основен ремонт на покрива и спортните площадки и др. С изпълнение на проекта в сградата ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. Строителните дейности ще обхванат учебния корпус, физкултурния салон, както и прилежащото дворно място. По проекта се предвижда и доставка на модерно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната сграда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

Срок на договора: 30 месеца (09.11.2016 - 09.05.2019г.)

Стойност на договора: 1 299 999,99 лв.

Финансиране от ЕС - ЕФРР: 1 104 999,99 лв.

Национално финансиране: 195 000,00 лв.

 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Оперативна програма "Региони в Растеж" 2014-2020 г.