Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 
Проекти

• Проект BG05M2OP001-2.004-0004
• Проект "Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери" по Договор № БС-33.17-1-023/26.09.2018г. към ЦОИДУЕМ
• Проект “ОТ ПРАКТИКА В УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКО РАБОТНО МЯСТО” по Договор № 2018-1-BG01-КА102-047372 по програма "ЕРАЗЪМ+"
• Иновативно училищеПроект BG05M2OP001-2.004-0004

tchas2.mon.bg/actions/login

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) –фаза І“  89.252.196.221/


             Основна цел на проекта е създаване на условияза повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване
на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките
на задължителната им подготовка в училище.

             Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите,
творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2.Преодоляване на образователните д ефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности
в училище и повишаване на мотивацията им за учене; 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Включване на по - голям бр ой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви
и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по - привлекателно място за учениците, с ко ето да се намали преждевременното им напускане на образователната
система, и изграждане на по - голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за у частие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне
изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7.Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на
образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие
на способностите на учениците. 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание,
устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
ДОКУМЕНТИ:
  1. files/ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕІПРИЛОЖЕНИЕ_02.pdf
  2. files/Анкетна карта - Приложение №4.pdf
  3. files/ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТАІПРИЛОЖЕНИЕ_05.pdf

 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Проект BG05M2OP001-2.004-0004