Е-mail: pgz_gt@abv.bg
Тел: 05731/ 45-93
 
Проекти

• Проект BG05M2OP001-2.004-0004
• Проект "Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери" по Договор № БС-33.17-1-023/26.09.2018г. към ЦОИДУЕМ
• Проект “ОТ ПРАКТИКА В УЧИЛИЩЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКО РАБОТНО МЯСТО” по Договор № 2018-1-BG01-КА102-047372 по програма "ЕРАЗЪМ+"
• Иновативно училищеПроект "Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери" по Договор № БС-33.17-1-023/26.09.2018г. към ЦОИДУЕМ

coiduem.mon.bg/

 Проект "Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери", поставя основен акцент върху обхващането и задържането в образователната система на ученици от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено професионално образование. Досегашните наблюдения върху причините за слабите образователни резултати на учениците от етническите малцинства са : билингвизма, нежелание за учене, голям брой безпричинни отсъствия, отпадане от училище и отказ от продължаване на образованието. Етническото разпределение сред учениците, комуникативно-речевият проблем между тях, затруднява свободното общуване, създава обучителни трудности, спъва интеркултурната изява и насажда враждебност. Тези и други проблеми не биха могли да се разрешат ако училището не обърне погледа си към родителите и семействата. Чрез настоящия проект целим да обединим усилия: родители- учители-бизнес чрез изграждането на Родителски образователен борд, Креативни центрове, Лятна академия за лидери и Лятно сажуване във фирми.
Продължителността на проекта е от м. Октомври 2018г. до м. Септември 2019г.
 
       Директорката на ПГ по земеделие "Тодор Рачински", г-жа Кристияна Иванова даде начало на проектните дейности  на 18 октомври 2018г.  с провеждането на Първия  "Ден на компетентността " в ПГ по земеделие  "Тодор Рачински" , на който присъстваха ученици, родители, общественици и гости. Целта на провеждането бе запознаване на родителите и учениците със силните страни на ученика, интереси и таланти за постигане на индивидуален подход към всеки чрез запознаване и привличане към училището, за подобряване на образователните резултати от професионалното образовоние чрез прилагане на Училищна иновативна методика.

Стр 1 2
 
2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Проект "Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери" по Договор № БС-33.17-1-023/26.09.2018г. към ЦОИДУЕМ