Педагогически съвети – 2020-2021

14.09.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 14.09.2021 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет-докладва председателя на педагогическия съвет
 2. Избор на протоколчик на педагогическия съвет.
 3. Избор на училищни комисии.
 4. Приемане на училищните учебни планове за 8 клас и актуализация на всички останали учебни планове.
 5. Приемане на Правилника за вътрешния трудов ред.
 6. Приемане на Годишния план за работа на училището за учебната 2021/ 2022г. и приложенията му.
 7. Приемане на Правилника за дейността на училището за учебната 2021/2022 г.
 8. Приемане на Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
 9. Приемане на Правила за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022г. в условията на COVID – 19.
 10. Представяне на Плана за контролната дейност на директора и на заместник –директора
 11. Актуализиране на Стратегията за развитие на училището 2020 / 2024 г.
 12. Утвърждаване на формите на обучение за учебната 2021/ 2022г. в ПГ по земеделие „ Тодор Рачински”
 13. Актуализиране на мерките за повишаване на качеството на образование
 14. Актуализиране на програмата за превенция на ранното напускане, механизма и членовете на комисията
 15. Приемане на План за дейности по БДП за учебната 2021/ 2022г.
 16. Приемане на План за действие за БДП за учебната 2021/ 2022г.
 17. Приемане на Плана за противодействие на тероризма за учебната 2021/ 2022г.
 18. Приемане на Правила за организация на административното обслужване
 19. Приемане на училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали
 20. Приемане на План за работа на училищната комисия за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа и осигуряване на равни възможности до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в ПГ по земеделие „Т.Рачински” за учебната 2021-2022 година;
 21. Утвърждаване на училищните символи и ритуали и други отличителни знаци.
 22. 22.Утвърждаването на правилата и дейностите по самооценка.
 23. Определяне на Комисия за диференцирано заплащане и за атестиране на педагогическите специалисти и утвърждаване на области на компетентност и критерии по тях, включени в атестационна карта на учител.
 24. Утвърждаване на групите за Факултативни учебни часове, Разширена професионална подготовка и модул – ФВС за учебната 2021/2022 учебна година.
 25. Приемане Етичния кодекс за работа с деца, Етичния кодекс на работещите в училище, Актуализация на Етичния кодекс.
 26. Приемане на План за защита при бедствия на пребиваващите в ПГ по земеделие „ Тодор Рачински” за учебната 2021/ 2022г.
 27. Приемане на продължителността на учебните часове; учебните часове по учебна, лабораторна, разширена професионална подготовка и производствена практика в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ за учебната 2021/2022 година.
 28. Приемане на План за работа на училищен координационен съвет за справяне с агресията между учениците и противодействие на училищния тормоз в ПГ по земеделие „Т.Рачински” за учебната 2021 -2022 година.
 29. Приемане на План за работа на екипа за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за ритуализация на училищната общност в ПГЗ „Тодор Рачински“ за учебната 2021-2022 година
 30. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата за учебната 2021-2022г.
 31. Приемане на План за работа на учителите – заместници на отсъстващ учител за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2021-2022 година.
 32. Приемане на правила за защита на личните данни
 33. Приемане на План за квалификационна дейност за учебната 2021/ 2022г.
 34. Приемане на Правила за дейности по вътрешно – институционална квалификация за учебната 2021/ 2022г.
 35. Утвърждаване на списъка на класните ръководители за учебната 2021/ 2022г.
 36. Текущи.

09.07.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 09.07.2021 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет.
 2. Доклад-анализ на учебно-възпитателната работа в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ за учебната 2020-2021 г.
 3. Допускане на ученици до ДЗИ и ДКИ.
 4. Утвърждаване на 6-месечния финансов отчет.
 5. Текущи.

01.06.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 01.06.2021 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет
 2. Организация на ДКИ.
 3. Организация на НП „Иновации в действие“.
 4. Организационни

17.05.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 17.05.2021 г.  от 14.00  часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет.
 2. Допускане до ДЗИ и ДКИ – докладват класните ръководители на 12 клас.
 3. Организационни

14.04.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 14.04.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Задачи във връзка с организацията на план-прием за 2021/2022 година;
 3. Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ към 31.03.2021 година;
 4. Предложения за награждаване на ученици във връзка с честването на 24 май – докладват класните ръководители;
 5. Текущи задачи.

09.03.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 09.03.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане и утвърждаване списъка на учениците за получаване на стипендии за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година;
 3. Определяне на комисии за обход на учениците за План-приема за учебната 2021/2022 година.

08.03.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 08.03.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на подадените документи от учениците за получаване на стипендии;
 2. Допускане до класиране;
 3. Извършва класирането и предлага на Директора учениците, на които да бъдат отпуснати месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 и т. 4 включително за месечна целева стипендия по чл. 6, ал. 1.

08.02.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 08.03.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Доклад-анализ на учебно-възпитателната работа в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ и председателите на МО.
 3. Отчет на дейността на УКС за справяне с агресията между учениците и противодействие на училищния тормоз в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ за първи срок на учебната 2020/2021 година;
 4. Отчет на дейността на Постоянната комисия за превенция на ранното напускане в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ за първи срок за учебната 2020/2021 година;
 5. Отчет за дейността на Постоянната комисия за Приобщаващото образование и общата и личностна подкрепа за развитие на децата в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ за първи срок на учебната 2020/2021 година;
 6. Текущи задачи.

26.01.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 26.01.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на решение за проект за нова иновация.

18.01.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 18.01.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на решение относно заповед на Министъра на здравеопазването за провеждане на учебните практики – докладват преподавателите по учебна практика;
 3. Приемане на доклада на класните ръководители за ученици, допуснали над 25% отсъствия по отделни учебни предмети;
 4. Приемане на Доклада на преподавателите по общообразователни предмети относно участия на ученици от ПГЗ „Тодор Рачински“ в олимпиади;

11.01.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 11.01.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Отчет за държавния план-прием за учебната 2021/2022 година;
 3. Приемане на Държавния план-прием за учебната 2021/2022 година;
 4. Приемане на комисии за обхождане на учениците по селата за държавния план-прием за учебната 2021/2022 година;
 5. Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2020 година;
 6. Текущи.

24.11.2020

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 24.11.2020 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на решение за преминаване към обучение в електронна среда;
 3. Обезпечаване на учебния процес в електронна среда.

16.11.2020

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 16.11.2020 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на мерки за опазване здравето на ученици и учители повреме на учебни часове при присъствена форма на обучение;
 3. Приемане на начин на преминаване от присъствена форма към онлайн обучение;
 4. Текущи задачи.

29.10.2020

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 29.10.2020 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на утвърждаване списъка на учениците за получаване на стипендии за първи срок на учебната 2020/2021 година;
 3. Организационни въпроси.

14.10.2020

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 14.10.2020 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Утвърждаване на групите и ръководители по „Подкрепа за успех“ проект – финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година.

Pin It on Pinterest