Еразъм 2022

eu_22

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево стартира изпълнение на Договор 2021-1-BG01-KA122-VET-000017242 „Придобиване на практически опит в екологичното селско стопанство в Испания“ по програма „Еразъм+“.

От 01.09.2021 г. Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево стартира реализацията на проект „Придобиване на практически опит в екологичното селско стопанство в Испания“, финансиран по програма ‚Еразъм+“.

Проектът е иницииран в отговор на следните потребности на училището:

 1. Нужда от разширяване на практическите компетенции на учениците по екологично земеделие, надграждане на теоретичните основи по биоземеделие и агроекология в съответствие с европейските политики за устойчиво земеделие и в сътрудничество с европейски организации от професионалното образование и работодатели.
 2. Нужда от увеличаване на времето за практика на учениците в реална работна среда, разширяване на възможностите за практика и за изграждане на нови знания и умения, усвояване на добри практики, достъп до нови технологии и иновации, като се ползват квалифицирани и опитни чуждестранни наставници.
 3. Нужда от подобряване на чуждоезиковите умения на учениците и техните интеркултурни компетенции.

В тази връзка проектът поставя следните специфични цели:

 • Разширяване на практическите компетенции на 30 ученици от ПГЗ „Тодор Рачински“ по екологично земеделие.
 • Повишаване на капацитета на ПГЗ „Тодор Рачински“ за международно сътрудничество и за реализиране на мобилности чрез изграждане на ново партньорство с цел ученически практики.
 • Подобряване на чуждоезиковите умения на учениците и техните интеркултурни компетенции.

В рамките на проекта ще се реализират дейности за подбор на ползватели, провеждане на предварителна езикова, културна и тематична подготовка на участниците, провеждане на 4 седмична мобилност с цел практика в реална работна среда в град Севиля и околностите, последващи дейности за оценка на образователните резултати, сертифициране и  популяризиране на резултатите.

В мобилността ще се включат общо 30 ученици от ПГЗ „Т.Рачински“ на възраст 16-18 г., придружавани от 3 ръководители.

С реализацията на практиката учениците ще придобият следните професионални компетенции:

 • Надградени познания относно практическото приложение на регламентите на ЕС за екологично отглеждане на растителна и животновъдна продукция и изискванията за сертифициране на биологичната продукция;
 • Умения за прилагане на принципите и методите на екологичното земеделие в зеленчукопроизводството и овощарството, както и при отглеждането на маслодайни растения;
 • Умения за приготвяне на органична тор и приложение на методи за растителна защита и борба с вредителите по екологичен начин.
 • Запознаване с методите за управление на добива и качеството при органичнaта продукция;
 • Познания относно начините за реализация на органична продукция.

Участниците ще подобрят също и своите социални и комуникационни умения, ще станат по-гъвкави и адаптивни, ще усвоят умения за работа в мултикултурна среда, ще повишат своето ниво на владеене на чужд език.

Пълен текст тук

erasmus_22_1

erasmus_22_2

Pin It on Pinterest