Проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

praktiki-2

На 01.02.2022 г. ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ стартира дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е повишаване ефективността от партньорства между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа ва реална работна среда.
  2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техните представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ започна работа по Дейност 1 – „Подкрепа за практическо обучение на ученици, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

През учебната 2021-2022 година в проекта са включени 57 ученика от ПГ по земеделие, професия/специалност:

  1. Професия „ Икономист – информатик“/ специалност „Икономическа информатика“;
  2. Професия „Икономист“/ специалност „Земеделско стопанство“;
  3. Професия „Лаборант“/специалност „ Технологичен и микробиологичен контрол в хранително – вкусовите производства“;
  4. Професия „ Техник – растениевъд“/ специалност „Трайни насаждения“;
  5. Професия „Фермер“/специалност „Производител на селскостопанска продукция“.

Учениците ще проведат практическо обучение чрез допълнителни практики в реална работна среда при 10 партньорски работодателски организации включени по проекта , под ръководството на 13 наставника и подпомагани от 10 наблюдаващи учители.

Pin It on Pinterest