Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01

амалипе

ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево, област Добрич, обявява прием на документи за заемане на длъжност:

ОБЯВА – Експерт „Образователни дейности – Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“

ОБЯВА – Експерт „Образователни дейности – Идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда“

Проектът се изпълнява от Център „ Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския за период от 34 месеца. Насочен е към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни и професионални гимназии, в различни области на страната. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез ДПОКПС е партньор в изпълнението на Дейност 4: провеждане на подготвителни курсове за придобиване на V и IV ПКС за работа в мултикултурна среда/ 270 педагози/ и придобиване на всички останали ПКС за педагози, включени в проекта /325 педагози/.

Основната цел е повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда за прилагане на интеркултурно образование с цел превенция на отпадането, формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

За постигането на основната цел ще бъдат реализирани следните задачи:

  • Идентифициране на нуждите от повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти образователните медиатори в 17 партниращи училища;
  • Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и уменията на образователните медиатори за работа в мултикултурна среда с акцент върху активизирането на учениците, ангажирането и овластяването на родителите от етническите малцинства и прилагането на интеркултурно образование;
  • Създаване на подкрепяща обществена среда за процесите на образователна интеграция както и на подходящ социално- психологически климат в училището и обществото;
  • Дейностите, които се предвиждат за постигане на успешна образователна интеграция на децата и учениците, чиито майчин език не е български, са обвързани с изпълнението на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020), Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на Плана за действие за нейното изпълнение;
  • За повишаване на образователните резултати на учениците от изключителна важност е включването на значителен дял от педагогическите специалисти в квалификационни форми за работа в мултикултурна образователна среда. Важна роля за преодоляване на идентифицираните проблеми имат и образователните медиатори, които подпомагат приобщаването на родителите към образователния процес и подкрепят по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти;
  • В тази връзка проектът планира поредица от обучения на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за предоставяне на допълнителна педагогическа помощ, както и обучения на образователни медиатори. По този начин ще обогатят професионално-педагогическите компетентности на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, като се използват възможностите на различни квалификационни форми.

Повече информация

Pin It on Pinterest