Проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01

ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево, област Добрич, обявява прием на документи за заемане на длъжност:

ОБЯВА – Експерт „Образователни дейности – Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“

ОБЯВА – Експерт „Образователни дейности – Идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда“

Pin It on Pinterest