Педагогически съвети

Учебната 2020/2021 година


14.04.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 14.04.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Задачи във връзка с организацията на план-прием за 2021/2022 година;
 3. Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ към 31.03.2021 година;
 4. Предложения за награждаване на ученици във връзка с честването на 24 май – докладват класните ръководители;
 5. Текущи задачи.

09.03.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 09.03.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане и утвърждаване списъка на учениците за получаване на стипендии за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година;
 3. Определяне на комисии за обход на учениците за План-приема за учебната 2021/2022 година.

08.03.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 08.03.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на подадените документи от учениците за получаване на стипендии;
 2. Допускане до класиране;
 3. Извършва класирането и предлага на Директора учениците, на които да бъдат отпуснати месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 3 и т. 4 включително за месечна целева стипендия по чл. 6, ал. 1.

08.02.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 08.03.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Доклад-анализ на учебно-възпитателната работа в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ и председателите на МО.
 3. Отчет на дейността на УКС за справяне с агресията между учениците и противодействие на училищния тормоз в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ за първи срок на учебната 2020/2021 година;
 4. Отчет на дейността на Постоянната комисия за превенция на ранното напускане в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ за първи срок за учебната 2020/2021 година;
 5. Отчет за дейността на Постоянната комисия за Приобщаващото образование и общата и личностна подкрепа за развитие на децата в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ за първи срок на учебната 2020/2021 година;
 6. Текущи задачи.

26.01.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 26.01.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на решение за проект за нова иновация.

18.01.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 18.01.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на решение относно заповед на Министъра на здравеопазването за провеждане на учебните практики – докладват преподавателите по учебна практика;
 3. Приемане на доклада на класните ръководители за ученици, допуснали над 25% отсъствия по отделни учебни предмети;
 4. Приемане на Доклада на преподавателите по общообразователни предмети относно участия на ученици от ПГЗ „Тодор Рачински“ в олимпиади;

11.01.2021

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 11.01.2021 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Отчет за държавния план-прием за учебната 2021/2022 година;
 3. Приемане на Държавния план-прием за учебната 2021/2022 година;
 4. Приемане на комисии за обхождане на учениците по селата за държавния план-прием за учебната 2021/2022 година;
 5. Отчет за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2020 година;
 6. Текущи.

24.11.2020

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 24.11.2020 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на решение за преминаване към обучение в електронна среда;
 3. Обезпечаване на учебния процес в електронна среда.

16.11.2020

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 16.11.2020 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на мерки за опазване здравето на ученици и учители повреме на учебни часове при присъствена форма на обучение;
 3. Приемане на начин на преминаване от присъствена форма към онлайн обучение;
 4. Текущи задачи.

29.10.2020

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 29.10.2020 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Приемане на утвърждаване списъка на учениците за получаване на стипендии за първи срок на учебната 2020/2021 година;
 3. Организационни въпроси.

14.10.2020

ПОКАНА

На основание чл. 262, ал. 3 от ЗПУО отправям настоящата покана за участие в Педагогически съвет, който ще се проведе на 14.10.2020 година от 14:30 часа при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнението на решенията от предходното заседание на педагогическия съвет – докладва председателя на педагогическия съвет;
 2. Утвърждаване на групите и ръководители по „Подкрепа за успех“ проект – финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година.

Pin It on Pinterest