Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“

Основна цел на проекта е създаване на условияза повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка?
  2. Преодоляване на образователните д ефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене?
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области?
  4. Включване на по – голям бр ой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища?
  5. Превръщане на училището в по – привлекателно място за учениците, с ко ето да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по – голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация?
  6. Създаване на ефективни механизми за у частие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците?
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

ДОКУМЕНТИ:

Анкетна карта – Приложение №4

Декларация за информирано съгласие

Индивидуална образователна карта

Pin It on Pinterest