Проект „Ръка за ръка със семейството“

Проект „Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери“ по Договор № БС-33.17-1-023/26.09.2018г. към ЦОИДУЕМ.

ЦОИДУЕМ

Различни но Заедно

Проект „Ръка за ръка със семейството за интеркултурно професионално образование, създаващо лидери“, поставя основен акцент върху обхващането и задържането в образователната система на ученици от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено професионално образование.

Досегашните наблюдения върху причините за слабите образователни резултати на учениците от етническите малцинства са : билингвизма, нежелание за учене, голям брой безпричинни отсъствия, отпадане от училище и отказ от продължаване на образованието.

Етническото разпределение сред учениците, комуникативно-речевият проблем между тях, затруднява свободното общуване, създава обучителни трудности, спъва интеркултурната изява и насажда враждебност. Тези и други проблеми не биха могли да се разрешат ако училището не обърне погледа си към родителите и семействата.

Чрез настоящия проект целим да обединим усилия: родители- учители-бизнес чрез изграждането на Родителски образователен борд, Креативни центрове, Лятна академия за лидери и Лятно сажуване във фирми.

Продължителността на проекта е от м. Октомври 2018г. до м. Септември 2019г.

Директорката на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, г-жа Кристияна Иванова даде начало на проектните дейности на 18 октомври 2018г. с провеждането на Първия „Ден на компетентността“ в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, на който присъстваха ученици, родители, общественици и гости. Целта на провеждането бе запознаване на родителите и учениците със силните страни на ученика, интереси и таланти за постигане на индивидуален подход към всеки чрез запознаване и привличане към училището, за подобряване на образователните резултати от професионалното образовоние чрез прилагане на Училищна иновативна методика.

Pin It on Pinterest