Работа по проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

На 01.02.2022 г. ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ стартира дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е повишаване ефективността от партньорства между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Пълна информация за проекта може да намерите тук

praktiki-2

практики

Pin It on Pinterest